donderdag 24 januari 2013

Tentoonstelling als experimenteerparadijs

Vernieuwingen voor de kunstwereld van NU
Re:-X-to-the-Z-to-the-ibit [Re:-This is the situation and the situation is many things}

Re:-X- is het langlopende onderzoek van NP3 naar de processen en de invloed van de spraakmakende tentoonstelling This is the show and the show is many things uit 1994 van het S.M.A.K. te Gent. Deze experimentele tentoonstelling toonde voor het eerst in een museale omgeving bewust en openlijk de artistieke processen zoals keuzes van kunstenaars, het ontwikkelen van kunstwerken en de invloed van het curatorschap. Gefascineerd door deze unieke en destijds zeer vernieuwende tentoonstellingsvorm zoekt NP3 naar de betekenis, van het HOE, WAAROM en WAT van This is the show... in de context van tijd. In drie sequenties deelt NP3 haar eigen ontdekkingen en interpretaties als ook de inzichten, herinneringen en ervaringen van uiteenlopende betrokken partijen, dit alles in nauwe relatie tot de veranderde tijdsgeest. Hiermee zet NP3 haar zoektocht voort naar essentiƫle vernieuwingen voor de kunstwereld van NU.
__________________________________________________________________________
Locatie: NP3.tmp – Kolendrift 13 - Groningen
Nog te zien t/m 2 maart 
SEQ. 1.0 NP3 - Tentoonstelling als experimenteerparadijs

In SEQ. 1.0 deelt NP3 op geheel eigen wijze alle verkregen ervaringen, inzichten en kennis. Door het kritische terugblikken op het inspirerende 'procesproject' This is the show... bouwt NP3 een transformerend en afsluitend overzicht van haar unieke onderzoeksproces een tentoonstelling die dagelijks onderhevig is aan verandering: een waarlijk experimenteerparadijs. De tentoonstelling is voor bezoekers een bijzondere ervaringsplek, waar ze keer op keer ongehinderd kunnen vertoeven, observeren en ronddwalen. SEQ. 2.0 Liedeke Kruk Met puur, ruw, nog nooit eerder vertoond foto- en videomateriaal, toont Liedeke Kruk haar portret van This is the show... Zij registreerde werkende kunstenaars, transformerende kunstwerken, intieme momenten in het kunstenaarsproces en de sociale context, dit in een experimentele tentoonstellingsomgeving. ___________________________________________________________________________
Innovations for the Present art world
Re:-X-to-the-Z-to-the-IBIT [Re:-This is the situation and the situation is many things}


Re:-X is the long-term study of NP3 to the processes and the influence of the high-profile exhibition This is the show and the show is many things from 1994, S.M.A.K. Gent. This experimental exhibition showed for the first time in a museum environment consciously and overtly artistic processes such as choices of artists, developing art and the influence of the curatorship. Fascinated by this very unique and innovative exhibition NP3 searched for the meaning, the HOW, WHY and WHAT of This is the show... in the context of time. In three sequences NP3 shares her own discoveries and interpretations as well as the insights, memories and experiences of diverse stakeholders, all in close relation to the changing zeitgeist. With this NP3 is continuing her quest to essential innovations for the present art world.
____________________________________________________________________________
Location: NP3.tmp – Kolendrift 13 – Groningen
Still be seen until March 2nd
SEQ. 1.0 NP3 - An exhibition as an experimentation paradise


In SEQ. 1.0 NP3 shares all her acquired experience, insight and knowledge. By critically looking back on the inspiring 'process project' This is the show... NP3 builds a transformative and final review of its unique research process, an exhibition that is daily subjected to change: a true paradise experiment. The exhibition is a unique experience for visitors, where they can repeatedly spend time freely linger, observe and wander. SEQ. 2.0 Liedeke Kruk With pure, raw, never before seen photographs and video footage, Liedeke Kruk shows her portrait of This is the show... She registered working artists, transformational art, intimate moments within the artistic process and the social context, all in an experimental exhibition environment. ____________________________________________________________________________